Menu Zamknij

Regulamin sprzedaży 

ze strony internetowej www.kryon.pl

§ 1
Postanowienia wstępne

1. Sprzedaż dostępna pod adresem internetowym www.kryon.pl jest prowadzona przez JEG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, z adresem: Kraków (31-130), ul. Kremerowska 9, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000240583, NIP: 7781016116, REGON 632052772.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem strony internetowej.
3. Każdy Klient dokonujący zakupu jest zobowiązany do zapoznanie się Regulaminem Sprzedaży na odległość i jego akceptacji.

§ 2
Definicje

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia.
2. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą email, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę produktów.
3. Strony – Klient i Sprzedający
4. Strona internetowa – prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.kryon.pl
5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zawierania umów na odległość bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
6. Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży, jest jednocześnie umową pomiędzy Stronami i jego akceptacja jest obowiązkowa.
7. Produkt – książki oraz CD dostępne na stronie internetowej będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem email. Niniejszy Regulamin sprzedaży jest jednocześnie umową pomiędzy Stronami i jego akceptacja jest obowiązkowa, żeby umowa sprzedaży mogła zostać zawarta i zrealizowana.
9. Sprzedający – JEG Sp. z o.o.
10. Administrator – JEG Sp. z o.o

§ 3
Kontakt ze Sprzedawcą

1. Pocztą tradycyjną: JEG Sp z o.o, z adresem: Kraków (31-130), ul. Kremerowska 9.
2. Adres email: kryon@kryon.pl

§ 4
Wymagania techniczne

Do składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet ,
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików Cookies,
d. zainstalowany program do pobierania plików w PDF
e. program Word

§ 5
Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane w korzystaniu ze strony internetowej, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Internetu z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Składanie zamówienia nie wymaga od Klienta zakładania konta. Zamówienie jest składane za pomocą email kryon@kryon.pl
3. Ceny podane przy produktach są w polskich złotych i są cenami brutto ( uwzględniają podatek Vat).
4. Na końcową ( ostateczną ) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (usługi pocztowe lub kurierskie), kompletna informacja jest umieszczona na fakturze proforma do zapłaty.
5. W przypadku sprzedaży hurtowej, warunki płatności i dostawy każdorazowo są ustalane indywidualnie z Klientem oraz jest zawierana odrębna umowa na sprzedaż Produktów.

§ 6
Zakładanie konta

Aby dokonać zakupu nie potrzeba zakładać konta na stronie internetowej.

§ 7
Zasady składania zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:
a/ wysłać zamówienie na adres kryon@kryon.pl podając ilość zamawianych egzemplarzy książek lub płyt CD,
b/ podać dane odbiorcy Zamówienia, adres oraz numer telefonu w celu realizacji dostarczenia Produktów.
c/ dane firmy do wystawienia faktury VAT.

§ 8
Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Sprzedający do realizacji dostawy Produktów korzysta ze strony www.kurierzy.pl
2. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
a. DHL
b. UPS
c. InPost Kurier
d. InPost – paczkomaty
e. Orlen paczka
f. Odbiór osobisty
g. Zagraniczne: DPD, UPS, GLS
3. Klient dokonuje płatności przelewem na konto Sprzedawcy po otrzymaniu faktury proforma.
4. Klient może wybrać inną metodę dostawy po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedawcą.

§ 9
Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą email.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, z załączoną fakturą proforma do zapłacenia i Regulaminem sprzedaży do obowiązkowej akceptacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Przyjmuje się, że klient który dokona płatności za Produkty również zaakceptował Regulamin Sprzedaży.

3. Klient obowiązany jest do dokonania płatności faktury proforma w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane. Produkt zostaje wysłany przez Sprzedawcę od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. Dniem wysyłki Produktów jest każdy roboczy WTOREK.

4. W przypadku odbioru osobistego, Klient również otrzymuje fakturę proforma, może dokonać wcześniejszej płatności na konto lub zobowiązany jest dokonać płatności w dniu odbioru Produktu gotówką. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości email na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

5. Dostawa Produktów jest realizowana na terenie Polski. Istnieje możliwość wysyłki poza granice Polski, po wcześniejszym indywidualnym ustaleniu kosztów wysyłki, w zależności od kraju do którego ma być realizacja zamówienia. Klient po otrzymaniu wyceny, podejmuje decyzję o realizacji zamówienia i dokonuje zapłaty po otrzymaniu faktury proforma. Przy czym Klient w swoim zakresie pozyskuje informacje od swojego banku, jakie są pobierane opłaty za przelew, tak by kwota przekazana na konto bankowe Sprzedającego była zgodna z kwotą widniejącą na fakturze proforma.

6. Po zleceniu wysyłki Sprzedawca przekazuje Klientowi na podany adres email, informacje o realizacji wysyłki i podaje numer przesyłki do śledzenia. Na Kliencie spoczywa obowiązek sprawdzenia na jakim etapie dostarczenia jest przesyłka. W przypadku nieobecności podczas realizacji dostarczenia przesyłki, lub zmianie danych adresowych na Kliencie spoczywa obowiązek kontaktu z realizującym dostawę ( np. UPS, DHL lub innym wskazanym w emailu). W przypadku nie odebrania przesyłki z winy Klienta, lub zmianie danych adresowych przez Klienta w trakcie realizacji przesyłki, kosztami manipulacyjnymi lub zwrotu Produktów do Sprzedającego zostanie obciążony Klient, poprzez wystawienie faktury do zapłaty na konto Sprzedającego.

7. Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych Produktów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej. Zgoda ta może być w każdej chwili wycofana, poprzez zawiadomienie Sprzedającego na adres email. Przesyłanie faktur w formie elektronicznej, nie wyklucza wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.

8. W przypadku cofnięcia przez Klienta akceptacji na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej, od dnia następującego po dniu doręczenia oświadczenia, Sprzedający traci prawo do wystawiania i przesyłania Klientowi faktur w formie elektronicznej.

§ 10
Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Bieg terminu określonego w pkt.1 rozpoczyna się od daty dostarczenia Produktu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
3. Klient może odstąpić od Umowy, składając Sprzedającemu oświadczanie o odstąpieniu od Umowy poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail: kryon@kryon.pl
4. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe. PDF do pobrania.
5. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenie przed upływem tego terminu.
6. Sprzedający w terminie do 14 dni od podjęcia informacji o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane płatności.
7. Klient który odstąpił od umowy, zwraca Sprzedającemu otrzymane Produkty w terminie do 14 dni oraz płaci koszty przesyłki/zwrotu.
8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy, w której produktem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie ( lub folia zabezpieczająca) zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 11
Reklamacje

1. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adres email Sprzedawcy – kryon@kryon.pl
2. Ponieważ przedmiotem sprzedaży są książki, zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady oraz dołączyć zdjęcie.
3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
4. Produkty odsyłane przez Klienta w ramach procedury reklamacyjnej będą wysyłane na adres podany przez Sprzedawcę.
5. Reklamacji nie podlega niezgodność treści książki w stosunku do oczekiwań Klienta.
6. Reklamacji nie podlegają CD jeżeli opakowanie ( lub folia zabezpieczająca) zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13
Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych w ramach złożonego zamówienia jest Sprzedający.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez Sprzedającego są zbierana tylko w celu realizacji Umowy Sprzedaży. Odbiorcami danych osobowych Sprzedającego mogą być instytucje wymienione w § 8 niniejszego regulaminu.
3. Sprzedający nie korzysta z płatności elektronicznych, w związku z tym nie przekazuje danych osobowych podmiotom obsługującym powyższe płatności.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 14
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie od dnia 1 września 2021 roku.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje klienta co najmniej z 7 dniowym wyprzedzeniem.acje